Skip to content
FUEIB – Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Captura de pantalla 2020-03-26 a las 15.11.56

Des de 1996 la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa per fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l’educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació.


La FUEIB és una institució amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Entre les principals accions que realitza, destaquen les tasques per apropar el món universitari al món laboral, la promoció de l’oferta universitària a través de l’articulació de cursos de postgrau i d’especialització i la seva resolució en matèria d’innovació tecnològica, transferència de resultats d’investigació i creació d’empreses de base tecnològica.

Servicios / Productos

Per a dur a terme les activitats que té encomanades, la FUEIB compta amb els serveis següents:

  • Direcció i serveis generals.
  • Assessorament en la creació d’empreses i impuls de l’esperit emprenedor.
  • Contractació R+D+I de la UIB.
  • Activitats de formació a través de UIBTalent Formació Avançada.
  • Suport en la preparació de congressos, jornades, seminaris i altres esdeveniments mitjançant UIBCongrés.
  • Impuls dels Projectes FUEIB.
  • Orientació i inserció professional mitjançant el Departament d’Orientació i Inserció Professional.
  • Gestió de les instal·lacions esportives de Campusesport.
  • Administració de la Residència d’Estudiants de la UIB.

Descarga la ficha de nuestro socio.

Tecnología / Patentes

A través de la FUEIB podeu accedir al catàleg de serveis de la Universitat de les Illes Balears (https://fueib.org/ca/otri/156/otri/catalogo).

La Universitat de les Illes Balears ofereix a les empreses i institucions del seu entorn una sèrie de tecnologies i serveis especialitzats orientats a la resolució de problemàtiques i necessitats de R+D+I, els quals han estat generats a partir del coneixement i l’experiència de la seva activitat investigadora. Es tracta de serveis gestionats per la FUEIB lligats a l’enginyeria, la consultoria especialitzada i l’assistència tècnica, així com també a patents i altres desenvolupaments concrets amb aplicació pràctica al sector productiu. El catàleg està estructurat en 8 grans àmbits: Alimentació, Biotecnologia i salut; Construcció i arquitectura; Energia, medi ambient i gestió del territori; Enginyeria; Gestió empresarial, estudis jurídics i econòmics; Societat; TIC i software.

Per a una empresa, desenvolupar un producte implica la inversió de recursos, i aquests només seran assumits si l’empresa pot assegurar-se uns beneficis d’explotació, preferiblement en exclusiva, que compensin la inversió realitzada. En aquest sentit, una patent atorga al seu titular (o al llicenciatari) el dret d’excloure tercers de l’explotació comercial de l’objecte protegit per la dita patent, i per aquest motiu la protecció dels resultats d’investigació és clau en el procés de transferència al mercat, ja que una tecnologia patentada tindrà més valor comercial que una de no patentada.

Les empreses es poden posar en contacte amb l’OTRI de la FUEIB per accedir als diferents serveis i tecnologies de la UIB que gestiona, així com per sol·licitar ser llicenciatari de tecnologies patentades.

Mercado / Áreas de desarrollo

L’abast dels serveis que ofereix la FUEIB comprèn una àrea molt més àmplia que la regional de les Illes Balears, ja que es poden establir acords de col·laboració i signar contractes amb empreses i institucions de tot el món. Les àrees de desenvolupament són les enunciades: Alimentació, Biotecnologia i salut, Construcció i arquitectura, Energia, medi ambient i gestió del territori, Enginyeria, Gestió empresarial, estudis jurídics i econòmics, Societat, i TIC i software.

Contact

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 (edifici Bartomeu Rossellò-Pòrcel, campus UIB)

971 17 32 94 - 971 25 96 84